0

Suspendarea activitatii publice

Bună ziua!

Pentru toți partenerii și colaboratorii noștri:

Având în vedere situația actuală, începând de astazi 16.03.2020 Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună se alătură eforturilor de stopare a epidemiei coronavirus (COVID-19). Prin urmare, vă aducem la cunoștință faptul că în următoarele săptămâni din motive de precauție suspendăm activitățile care presupun lucrul cu publicul – întâlniri față în față cu beneficiarii, deplasări, vizite de monitorizare etc.

Suntem la dispoziția dumneavoastră privind comunicarea oricăror aspecte legate de implementarea activităților atât telefonic cât și pe e-mail, Whatsapp, Facebook.

Sperăm și contăm pe dumneavoastră că veți întelege și că ne veți sprijini să trecem cu bine peste această situație.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună (AEVB) este o organizație non-guvernamentală, non-profit ce și-a propus ca obiectiv general îmbunătățirea calității vieții și promovarea valorilor umane din România, prin susținerea și promovarea unor măsuri în domeniile vitale ale existenței cetățenilor.

AEVB are ca scop dezvoltarea și implementarea de măsuri și acțiuni ce vizează dezvoltarea resurselor umane în perspectiva menținerii, integrării pe piața muncii a persoanelor defavorizate. În această direcție asociația are la bază experiența membrilor săi, acumulată în peste 12 ani în contextul implementării de proiecte finanțate din fonduri pre și post-aderare, acordarea de asistență tehnică UE în țările externe, acorduri bilaterale, proiecte finanțate de banca mondială, inclusiv colaborări în plan național și european privind dezvoltarea turistică, antreprenoriat, dezvoltare regională, economie socială și măsuri ce vizează ocuparea forței de muncă și incluziunea socială. În cadrul proiectelor implementate de asociație în calitate de beneficiar/ partener au fost derulate activități de evaluare, informare, formare profesională, consiliere, orientare și mediere pentru persoane din categorii vulnerabile (șomeri, familii monoparentale, persoane de etnie rromă, femei ș.a.) precum și persoane din mediul rural.

În cadrul activităților de formare profesională s-a pus accentul pe dezvoltarea competențelor informatice și a celor lingvistice, alaturi de reconversie profesională prin cursuri de calificare, dar și dezvoltarea competențelor deținute prin cursuri de specializare și perfecționare.

AEVB a furnizat servicii sociale pentru grupurile vulnerabile și persoane cu dizabilități și a dezvoltat măsuri active de ocupare a beneficiarilor. Prin activitatea de mediere din perspectivă socială, asociația s-a implicat în problematica socială cu care se confruntă persoane, grupuri, comunităţi defavorizate, în scopul ameliorării situaţiei sociale a acestora şi al facilitării relaţiilor în cadrul triadei individ – familie – comunitate.

Au fost oferite informaţii şi servicii beneficiarilor, vizând locurile de muncă, dinamica pieţei muncii şi gestionarea vieţii cotidiene. În majoritatea proiectelor implementate s-a pus accent pe promovarea prinicipiului egalității de șanse și nediscriminare, respectându-se astfel strategiile / legile și normele în vigoare, atât la nivel național cât și la nivel european.

Asociația s-a asigurat să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boala cronică necontagioasă, infestare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Capacitatea operațională a AEVB este asigurată de experții cu care asociația colaborează de peste 5 ani,  experți specializați în domeniul resurselor umane și în domeniul accesării de fonduri structurale. Toți experții AEVB au peste 5 ani experiență specifică în domeniile în care activează și o bună parte din ei peste 10 ani experiență în implementarea proiectelor cu finanțare europeană.

Proiecte relevante desfășurate de AEVB

Start la Antreprenoriat! – Reducerea şomajului prin stimularea dezvoltării de noi afaceri în rândul şomerilor şi creare de noi locuri de muncă.” – Beneficiar: AEVB; Valoare proiect: 3.732.314 euro.

CeReRe în Turism – Centre Regionale de Resurse în Turism și Servicii integrate pentru stimularea antreprenoriatului în sectorul turimului.” – Beneficiar: AEVB; Valoare proiect: 3.754.831 euro.

EchitFem – Echitate pe piața muncii pentru femeile din regiunile Sud Muntenia și București Ilfov.” – Beneficiar: AEVB; Valoare proiect: 3.114.884 euro. In cadrul acestui proiect s-au desfășurat și o serie de activități care au avut ca scop dezvoltarea antreprenoriatului feminin. Aceste activități au avut ca rezultat înființarea unui număr de n firme / afaceri de către femei din Grupul Țintă al proiectului.

PROFESSIO – Programe integrate pentru persoanele șomere de lungă durată și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia.” – Beneficiar: AEVB; Valoare proiect: 2.382.701 euro.

PIDRU – Programe integrate pentru resursele umane în zonele rurale din Regiunile Sud-Est (Dobrogea) și Sud Muntenia.” – Beneficiar: AEVB; Valoare proiect: 2.206.254 euro. În cadrul acestui proiect s-au derulat și o serie de activități care au avut ca scop dezvoltarea antreprenoriatului în mediul rural. Aceste activități au avut ca rezultat înfiintarea unui numar de n firme / afaceri de către persoane din Grupul Țintă al proiectului – șomeri din mediul rural.

POCU axa prioritara 3

Locuri de muncă pentru toți
Proiecte in antreprenoriat (4 proiecte).

Două sunt adresate persoanelor din diaspora care vor să se întoarca în țară și să deschidă o afacere în România.

Două sunt adresate persoanelor din țară care doresc să deschidă o afacere.

Pocu axa prioritara 4

Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Proiecte pentru reducerea numărului de comunității marginalizate (2 proiecte).

Vizează populațile aparținând minorității rromă care se află în risc de sărăcie și excluziune socială.

Se implementează măsuri integrate.

Consultanță și training prin cursuri acreditate

Cursuri Tip program Total ore Teorie Practica
Competențe antreprenoriale Inițiere 42 25 ore 17 ore
Competențe informatice Inițiere 42 18 ore 24 ore
Comunicare în limba engleză Inițiere 42 22 ore 20 ore
Inspector/referent resurse umane Inițiere 120 68 ore 52 ore
Lucrător în comerț Calificare, nivel 1 360 120 ore 240 ore
Asistent relații publice și comunicare (studii medii) Inițiere 80 42 ore 38 ore
Manager resurse umane Perfecționare 60 30 ore 30 ore
Auditor în domeniul calității Perfecționare 60 30 ore 30 ore
Asistent gestiune / Gestionar Calificare, nivel 3 1080 360 ore 720 ore
Spălător textile nivel 1 Calificare, nivel 1 360 120 ore 240 ore
Îngrijitoare copii Calificare, nivel 1 360 120 ore 240 ore